©2013 Βασίλειος Κ. Νούσης (Πολιτικός Μηχανικός, Επιθεωρητής Έργων Πολ.Μηχ, Εκπαιδευτής Ενερ.Επιθ, email: info AT v-tools.gr)

Είδος δομικού στοιχείου: