ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (VERSION 4)

Στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί τα εξής:

 1. Το πρόγραμμα υπολογίζει κάθε είδους επιφάνεια δηλαδή κατακόρυφη, οροφή, στέγη, δάπεδο.
 2. Το πρόγραμμα υπολογίζει κάθε είδους επαφή, δηλαδή η επιφάνεια μπορεί να είναι σε επαφή με αέρα, με μη θερμαινόμενο χώρο, ή με το έδαφος.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαφής με ΜΘΧ, ο υπολογισμός γίνεται με μείωση 50% των συντελεστών θερμοπερατότητας και η επιφάνεια ορίζεται σε επαφή με αέρα.
 3. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να αποτελείται από μη συνεχή επιφάνεια.
  Το πρόγραμμα υποστηρίζει ενδιάμεσα (ένθετα) τμήματα που μπορούν να παρεμβάλονται ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της συνολικής επιφάνειας.
  Όταν το ένθετο τμήμα βρίσκεται σε προεξοχή, σκιάζει πλευρικά τα υπόλοιπα τμημάτα.
 4. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να σκιάζεται από ενδιάμεσα εγκάρσια εμπόδια.
  Για αυτή την περίπτωση το ενδιάμεσο εμπόδιο ορίζεται ως ένθετο τμήμα μηδενικού μήκους σε προεξοχή.
 5. Η υπολογιζόμενη κατακόρυφη επιφάνεια μπορεί να σκιάζεται και από πλαϊνές τέντες.
 6. Τα κουφώματα μπορεί να σκιάζονται από τοπικά σκίαστρα (σταθερά ή κινητά).
 7. Το πρόγραμμα υποστηρίζει και τριγωνική επιφάνεια με τον κορφιά σε οποιαδήποτε θέση.
 8. Το πρόγραμμα διαθέτει 3 συμβάσεις που διευκολήνουν σημαντικά στην εισαγωγή των αδιαφανών επιφανειών (δίτε σχετικά την βοήθεια στην επόμενη σελίδα).
 9. Το πλάτος του κουφώματος εισάγεται πλέον σε διαστάσεις cm.
 10. Δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού των συντελεστών θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων χωρίς τον συνυπολογισμό των εξωφύλλων των κουφωμάτων.
 11. Τα σκαριφήματα παρουσιάζονται αναβαθμισμένα με διαστάσεις, άξονες, ονόματα στοιχείων και επιφανειών.


Γενικά στοιχεία συνολικής επιφάνειας
Όνομα επιφάνειας: * Επιφάνεια σε επαφή με:

Προσανατολισμός: * μοίρες Αριθμός τμημάτων: Συνολικό μήκος: * m Ύψος: m Τριγωνική επιφάνεια:

Συντελ. θερμοπερατότητας: Uσκ: * W/m2K Uτχ: * W/m2KVersion 4 ©2012-2022. Βασίλειος Κ. Νούσης (Πολιτικός Μηχανικός, Επιθεωρητής Έργων Πολ.Μηχ, Εκπαιδευτής Ενερ.Επιθ, email: vasilis . nousis @ gmail . com)

Πήγαινε στο τέλος της βοήθειας

Η βοήθεια αναφέρεται στον σκοπό του προγράμματος, στον τρόπο χρήσης του και στα γενικά στοιχεία της συνολικής επιφάνειας που εισάγονται σε αυτή την σελίδα.

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός:

 1. της αδιαφανούς επιφάνειας και του συντελεστή θερμοπερατότας της και
 2. όλων των διαφανών επιφανειών, των συντελεστών θερμοπερατότητας και των συντελεστών ηλιακού κέρδους, για ενδεχόμενα διαφανή κουφώματα της επιφάνειας και.

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (όπως ισχύει σήμερα) και αφορούν τον υπολογισμό εξωτερικής επιφάνειας θερμικής ζώνης που έρχεται σε επαφή με τον αέρα ή με μη θερμενόμενο χώρο (ΜΘΧ).

Τρόπος χρήσης του προγράμματος

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 (όπως ισχύει σήμερα) και αφορούν μία εξωτερική επιφάνεια θερμικής ζώνης που έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αέρα.

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να αποτελείται από επιμέρους τμήματα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε συνέχεια μεταξύ τους κατά το μήκος της επιφάνειας (επιτρέπεται ωστόσο να είναι σε κάθετη εσοχή μεταξύ τους) και να έχουν όλα τον ίδιο προσανατολισμό.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 σελίδες-φόρμες εισαγωγής δεδομένων. Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη σελίδα εισαγωγής δεδομένων, η οποία περιέχει μόνο τα γενικά στοιχεία της επιφάνειας. Στην δεύτερη σελίδα εισάγονται όλα τα δεδομένα εκάστου τμήματος καθώς και τα δεδομένα που αφορούν τις σκιάσεις της συνολικής επιφάνειας. Στην τρίτη σελίδα εισάγονται τα δεδομένα που αφορούν όλα τα κουφώματα όλων των τμημάτων της συνολικής επιφάνειας. Τέλος το πρόγραμμα διαθέτει την σελίδα τελικού ελέγχου και προεπισκόπησης των όλων δεδομένων και τις σελίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των αναλυτικών υπολογισμών.

Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή όλων των δεδομένων κάθε σελίδας, με το κουμπί "Επόμενο!", το πρόγραμμα προχωράει στην επόμενη σελίδα αφού πρώτα ελέγξει ότι τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί έχουν τιμές εντός ορίων.

Σε οποιαδήποτε στιγμή, είναι δυνατή η επιστροφή σε προηγούμενες σελίδες του προγράμματος χωρίς να χαθούν τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί, πιέζοντας το κουμπί "Πήγαινε στη προηγούμενη σελίδα..." που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία από την δεύτερη σελίδα και μετά (δεν λειτουργεί με τον firefox browser).

Γενικά στοιχεία επιφάνειας

Τα γενικά στοιχεία αφορούν την συνολική επιφάνεια, δηλαδή την επιφάνεια που προκύπτει από την προβολή σε όψη όλων των επιμέρους τμημάτων.

 1. το όνομα της επιφάνειας
 2. ο προσανατολισμός της επιφάνειας (εικ.)
 3. ο αριθμός τμημάτων της επιφάνειας (εικ.)
 4. το συνολικό μήκος της επιφάνειας (εικ.)
 5. το ύψος της επιφάνειας (εικ.)
 6. ο συντελεστής θερμοπερατότητας των στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος (Uσκ) της επιφάνειας
 7. ο συντελεστής θερμοπερατότητας των στοιχείων τοιχοποιίας (Uτχ) της επιφάνειας

Όλα τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:

1. Όνομα επιφάνειας

Το όνομα της επιφάνειας χρησιμοποιείται μόνο ως αναγνωριστικό, και βοηθάει ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση μεταξύ διαδοχικών υπολογισμών-χρήσεων του προγράμματος.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο και ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να έχει είναι 50, εκ των οποίων οι 30 πρώτοι εμφανίζονται στο πεδίο του. Στις επόμενα στάδια του προγράμματος, το όνομα εμφανίζεται ολόκληρο.

2. Προσανατολισμός επιφάνειας

Ο προσανατολισμός της επιφάνειας αφορά την γωνία του αζιμούθιου, μετρείται σε μοίρες με αφετηρία τον Βορρά στον οποίο αντιστοιχούν 0°.

Ο προσανατολισμός μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0° και 360°. Η μέτρηση της γωνίας γίνεται δεξιόστροφα, όπως μετρείται με πυξίδα. Δείτε την εικόνα παραδείγματος.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο και δεν επιτρέπεται η χρήση δεκαδικού αριθμού.

3. Αριθμός τμημάτων της επιφάνειας

Η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να αποτελείται από πολλά επιμέρους τμήματα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε συνέχεια μεταξύ τους κατά το μήκος της επιφάνειας (επιτρέπεται οστόσο να είναι σε κάθετη εσοχή μεταξύ του) και να έχουν όλα τον ίδιο προσανατολισμό. Δείτε την εικόνα παραδείγματος.

Ο αριθμός των τμημάτων μπορεί να είναι μεταξύ 1 και 10. Επειδή ισχύει η αρχή της επαλληλίας, εάν δεν επαρκούν τα 10 τμήματα για να ορίσουν την συνολική επιφάνεια, μπορεί να ορισθεί κι άλλη επιφάνεια σε νέο υπολογισμό.

4. Συνολικό μήκος της επιφάνειας

Το συνολικό μήκος της επιφάνειας αφορά την συνολική εξωτερική διάσταση του μήκους της και πρέπει να ισούται με το συνολικό μήκος όλων των μηκών των ενδεχόμενων τμημάτος της επιφάνειας. Δείτε την εικόνα παραδείγματος.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο, μετρείται σε μέτρα (m) με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και μπορεί να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη των 100m.

5. Ύψος της επιφάνειας

Η συνολική επιφάνεια καθώς και τα ενδεχόμενα τμήματά της μπορούν να είναι μόνο ορθογωνικής μορφής.

Το ύψος της επιφάνειας αφορά την συνολική εξωτερική διάσταση του ύψους της, είναι σταθερό σε όλο το μήκος της επιφάνειας και είναι ίδιο για κάθε ενδεχόμενο τμήμα της. Δείτε την εικόνα παραδείγματος.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο, μετρείται σε μέτρα (m) με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και μπορεί να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη των 100m.

Το πρόγραμμα έχει προεπιλεγμένη τιμή 3.00m, η οποία είναι μία συνήθης τιμή, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί με οποιαδήποτε τιμή εντός των ορίων.

6. Συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος (Uσκ)

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uσκ αφορά τα στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος της επιφάνειας.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο, μετρείται σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο και βαθμούς Κέλβιν (W/m²K) με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και μπορεί να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη των 10W/m²K.

Κατά τον ορισμό εκάστου τμήματος της επιφάνειας, επιτρέπεται ο ορισμός διαφορετικού συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων ωπλισμένου σκυροδέματος. Έτσι μπορεί να ορισθεί επιφάνεια που περιέχει στοιχεία σκυροδέματος με διαφορετικούς συντελεστές θερμοπερατότητας, εάν τμηθεί κατάλληλα στα αντίστοιχα τμήματα.

7. Συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων τοιχοποιίας (Uτχ)

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uτχ αφορά τα στοιχεία τοιχοποιιών της επιφάνειας.

Είναι υποχρεωτικό πεδίο, μετρείται σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο και βαθμούς Κέλβιν (W/m²K) με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και μπορεί να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0 και μικρότερη των 10W/m²K.

Κατά τον ορισμό εκάστου τμήματος της επιφάνειας, επιτρέπεται ο ορισμός διαφορετικού συντελεστής θερμοπερατότητας στοιχείων τοιχοποιίας. Έτσι μπορεί να ορισθεί επιφάνεια που περιέχει στοιχεία τοιχοποίας με διαφορετικούς συντελεστές θερμοπερατότητας, εάν τμηθεί κατάλληλα στα αντίστοιχα τμήματα.

Πήγαινε στην αρχή της σελίδας