Γενικά στοιχεία


Χρήση Θερμικής Ζώνης: α/α: Κλιματική Ζώνη: Προχώρησε στην επιλογή βασικών δεδομένων:

Επιθεωρούμενα
Η/Μ συστήματα: Θέρμανση: Ψύξη: Ζεστό Νερό Χρήσης: Ηλιακός Συλλέκτης: Μηχανικός Αερισμός: Φωτισμός: Ύγρανση:Θέρμανση
Ψύξη
Ζεστό Νερό Χρήσης
Ηλιακός Συλλέκτης ΖΝΧ
Μηχανικός Αερισμός
Φωτισμός
Ύγρανση


Το πρόγραμμα είναι υλοποιημένο επ΄ακριβώς και σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1 και το πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι:

  • βοηθάει τον Επιθεωρητή να δηλώσει βήμα προς βήμα τα υφιστάμενα Η/Μ συστήματα,
  • καθοδηγεί τον Επιθεωρητή να εισάγει μόνο τα απαραίτητα δεδομένα,
  • αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση συστήματος και με τον απλούστερο τρόπο,
  • παρουσιάζει αναλυτικό τεύχος υπολογισμών για κάθε σύστημα ξεχωριστά,
  • αναφέρει άρθρα, παραγράφους και πίνακες της ΤΟΤΕΕ που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς.